Gäller från och med den 15/04/2022

ARTIKEL 1 – Tillämpningsområde

Dessa allmänna försäljningsvillkor (nedan kallade ”Allmänna försäljningsvillkor”) gäller, utan begränsningar eller förbehåll, för all försäljning som säljaren genomför med icke-professionella köpare (nedan kallade ”kunden”) som vill köpa de produkter som säljaren erbjuder till försäljning (nedan kallade ”produkterna”) på webbplatsen yankeeclocks.se. De produkter som erbjuds till försäljning på webbplatsen är följande:

Kläder, dräkter, smycken och accessoarer i sjöjungfrus universum (mytologiska varelser från sagor och legender).

Produkternas huvudsakliga egenskaper, särskilt specifikationer, illustrationer och uppgifter om produkternas mått eller kapacitet, finns på webbplatsen yankeeclocks.se, som kunden måste läsa innan han/hon gör en beställning.

Valet och köpet av en produkt är kundens eget ansvar.

Produkterbjudanden gäller i mån av tillgång, enligt vad som anges när beställningen görs.

Dessa allmänna villkor är alltid tillgängliga på webbplatsen yankeeclocks.se och har företräde framför alla andra dokument.

Kunden förklarar att han/hon har läst dessa allmänna villkor och att han/hon har accepterat dem genom att kryssa i den ruta som finns för detta ändamål innan han/hon gör en beställning online på webbplatsen yankeeclocks.se.

I avsaknad av bevis för motsatsen utgör de uppgifter som registrerats i säljarens datasystem bevis för alla transaktioner som genomförts med kunden.

Säljarens kontaktuppgifter är följande:

2022-06-22

 

ARTIKEL 2 – Priser

Produkterna levereras till de priser som gäller på webbplatsen yankeeclocks.se när beställningen registreras av säljaren.

Priserna är uttryckta i euro, exklusive skatt och moms.

Priserna tar hänsyn till eventuella rabatter som säljaren beviljar på webbplatsen yankeeclocks.se.

Dessa priser är fasta och kan inte ändras under giltighetstiden, men säljaren förbehåller sig rätten att ändra priserna när som helst utanför giltighetstiden.

Priserna omfattar inte kostnader för bearbetning, frakt, transport och leverans, som faktureras i tillägg, enligt de villkor som anges på webbplatsen och som beräknas innan beställningen görs.

Den betalning som begärs av kunden motsvarar det totala beloppet för köpet, inklusive dessa kostnader.

Säljaren upprättar en faktura som överlämnas till kunden vid leverans av de beställda produkterna.

ARTIKEL 3 – Beställningar

Det är kundens ansvar att välja de produkter som han/hon vill beställa på webbplatsen yankeeclocks.se enligt följande förfaranden:

Kunden väljer en produkt och lägger den i sin korg, som han/hon kan ta bort eller ändra innan han/hon bekräftar sin beställning och godkänner dessa allmänna försäljningsvillkor. Därefter anger han sina uppgifter eller ansluter sig till sitt utrymme och väljer leveransmetod. Efter att informationen har bekräftats anses beställningen vara slutgiltig och kunden måste betala enligt de villkor som anges.

Produkterbjudanden är giltiga så länge de är synliga på webbplatsen, inom ramen för tillgängliga lager.

Försäljningen är giltig först efter full betalning av priset. Det är kundens ansvar att kontrollera att beställningen är korrekt och att omedelbart rapportera eventuella fel.

Varje beställning som görs på webbplatsen yankeeclocks.se utgör ett avtal som ingås på distans mellan kunden och säljaren.

Säljaren förbehåller sig rätten att avbryta eller vägra en beställning från en kund med vilken det finns en tvist om betalning av en tidigare beställning.

Kunden kan följa utvecklingen av sin beställning på webbplatsen.

Kundens annullering av beställningen efter att säljaren har accepterat den ska endast vara möjlig inom 24 dagar efter det att säljaren har accepterat beställningen och så länge leveransen inte har skett (oberoende av bestämmelserna om tillämpning eller inte av den lagstadgade ångerrätten).

ARTIKEL 4 – Betalningsvillkor

Priset betalas med säker betalning enligt följande metoder:

Betalning med kreditkort

Priset ska betalas kontant av kunden, i sin helhet på den dag då beställningen görs.

Betalningsuppgifterna utbyts krypterat med hjälp av det protokoll som definieras av den godkända betaltjänstleverantör som deltar i banktransaktioner på webbplatsen yankeeclocks.se.

Betalningar från kunden ska inte betraktas som slutgiltiga förrän säljaren faktiskt har inkasserat de utestående beloppen.

Säljaren är inte skyldig att leverera de produkter som beställts av kunden om denne inte betalar hela priset enligt de villkor som anges ovan.

ARTIKEL 5 – Leveranser

De produkter som beställs av kunden levereras i Sverige eller i följande zon(er):

Över hela världen.

Leveranserna sker inom 15-30 dagar till den adress som kunden har angett vid beställningen på webbplatsen.

Leverans sker genom att kunden får fysisk besittning eller kontroll över produkten. Utom vid särskilda omständigheter eller om en eller flera produkter inte är tillgängliga, levereras de beställda produkterna i en enda leverans.

Säljaren förbinder sig att göra sitt bästa för att leverera de produkter som beställts av kunden inom de tidsfrister som anges ovan.

Om de beställda produkterna inte har levererats inom 60 dagar efter det indikativa leveransdatumet, av någon annan anledning än force majeure eller kundens faktum, kan försäljningen hävas på skriftlig begäran av kunden enligt de villkor som anges i artiklarna L 216-2, L 216-3 och L241-4 i konsumentlagen. De belopp som kunden har betalat kommer då att återbetalas till honom senast inom de fjorton dagar som följer på dagen för uppsägning av avtalet, med undantag för eventuell kompensation eller innehållsrätt.

Leveranserna görs av en oberoende transportör till den adress som kunden uppger vid beställningen och som transportören har enkel tillgång till.

När kunden själv har anlitat en transportör som han/hon väljer anses leveransen ha skett så snart säljaren har överlämnat de beställda produkterna till transportören, som har tagit emot dem utan förbehåll. Kunden erkänner därför att det är transportörens ansvar att utföra leveransen och att han inte har någon möjlighet att göra anspråk på säljaren om han inte lyckas leverera det transporterade godset.

I händelse av en särskild begäran från kunden om villkor för förpackning eller transport av de beställda produkterna, som vederbörligen godkänts skriftligen av säljaren, ska kostnaderna för detta debiteras ytterligare, på grundval av en uppskattning som tidigare godkänts skriftligen av kunden.

Kunden är skyldig att kontrollera de levererade produkternas skick. Kunden har en tidsfrist på #254 Maximal tidsfrist för… från och med leveransdatum för att reklamera via e-post, tillsammans med alla relevanta styrkande dokument (särskilt foton). Efter denna period och om dessa formaliteter inte respekteras, kommer produkterna att betraktas som överensstämmande och fria från uppenbara fel och säljaren kommer inte att godta någon reklamation.

Säljaren ska så snart som möjligt och på egen bekostnad ersätta eller byta ut de levererade produkter för vilka bristande överensstämmelse eller uppenbara eller dolda fel vederbörligen bevisats av kunden, på de villkor som anges i artikel L 217-4 och följande artiklar i den Svenska konsumentlagen och de villkor som anges i dessa allmänna villkor.

Överföringen av riskerna för förlust och försämring i samband med detta ska endast ske vid den tidpunkt då kunden tar produkterna i fysisk besittning. Produkterna transporteras därför på säljarens risk, utom när kunden har valt transportör. I detta avseende överförs riskerna vid den tidpunkt då varorna överlämnas till transportören.

ARTIKEL 6 – Överlåtelse av äganderätten

Överföringen av äganderätten till produkterna från säljaren till kunden sker först efter full betalning av priset av den senare, oavsett datum för leverans av produkterna.

ARTIKEL 7 – Ångerrätt

Enligt artikel L221-18 i den Svenska konsumentlagen gäller följande: ”För avtal om regelbunden leverans av varor under en bestämd tidsperiod börjar tidsfristen löpa från och med den dag då den första varan tas emot.

Ångerrätten kan utövas online med hjälp av det bifogade ångerformuläret som också finns på webbplatsen eller genom någon annan otvetydig förklaring som uttrycker önskan om att ångra sig och som även kan skickas per post till säljaren till den postadress eller e-postadress som anges i ARTIKEL 1 i de allmänna villkoren för försäljning.

Returneringen måste ske i ursprungligt skick och vara komplett (förpackning, tillbehör, instruktioner etc.) så att den kan återförsäljas i nytt skick och åtföljas av inköpsfakturan.

Skadade, smutsiga eller ofullständiga produkter tas inte emot.

Kostnaden för att returnera produkterna betalas av kunden.

Byte (i mån av tillgång) eller återbetalning sker inom 14 dagar efter att säljaren har mottagit de produkter som returnerats av kunden enligt de villkor som anges i denna artikel.

ARTIKEL 8 – Säljarens ansvar – Garantier

De produkter som levereras av säljaren omfattas av :

den rättsliga garantin för överensstämmelse, för defekta, skadade eller skadade produkter eller för produkter som inte motsvarar beställningen,
Den lagstadgade garantin mot dolda fel som beror på material-, konstruktions- eller tillverkningsfel som påverkar de levererade produkterna och gör dem olämpliga för användning,

Avsättningar för rättsliga garantier

Artikel L217-4 i konsumentskyddslagen

”Säljaren är skyldig att leverera varor i enlighet med avtalet och är ansvarig för eventuella brister i överensstämmelse som finns vid leveranstillfället. Han är också ansvarig för bristande överensstämmelse till följd av förpackningen, monteringsanvisningarna eller installationen, när den sistnämnda har gjorts till hans ansvar enligt avtalet eller utförts på hans ansvar.

Artikel L217-5 i konsumentlagen

”Varan överensstämmer med avtalet:

1° Om den är lämplig för det ändamål som normalt förväntas av en liknande vara och, i förekommande fall :

– om den motsvarar säljarens beskrivning och har de egenskaper som säljaren presenterade för köparen i form av ett prov eller en modell ;

– om den har de egenskaper som en köpare med rätta kan förvänta sig med hänsyn till de offentliga uttalanden som säljaren, producenten eller dennes företrädare har gjort, särskilt i reklamen eller i märkningen;

2° Eller om den har de egenskaper som fastställts i samförstånd mellan parterna eller om den är lämplig för ett särskilt användningsområde som köparen önskar, som säljaren har uppmärksammat och godkänt.

Artikel L217-12 i konsumentskyddslagen

”Talan på grund av bristande överensstämmelse preskriberas inom två år från det att varan har levererats.

Artikel 1641 i civillagen.

”Säljaren är bunden av garantin för dolda fel i den sålda varan som gör den olämplig för det ändamål för vilket den var avsedd, eller som minskar denna användning så mycket att köparen inte skulle ha förvärvat den, eller endast skulle ha betalat ett lägre pris för den, om han hade känt till dem.

Artikel 1648.1 i civillagen.

”En talan på grund av redhibitära fel måste väckas av köparen inom två år från det att felet upptäcktes.

Artikel L217-16 i konsumentlagen.

”När köparen under den kommersiella garanti som beviljats honom vid förvärvet eller reparationen av en lös egendom ber säljaren om en reparation som omfattas av garantin, ska en eventuell immobiliseringsperiod på minst sju dagar läggas till den återstående garantitiden. Denna period ska löpa från och med det datum då köparen begär service eller från och med det datum då varorna i fråga görs tillgängliga för reparation, om detta sker efter begäran om service.

För att kunna hävda sina rättigheter måste kunden skriftligen (e-post eller brev) informera säljaren om produkternas bristande överensstämmelse eller om dolda fel från och med den tidpunkt då de upptäcks.

Säljaren ska återbetala, ersätta eller reparera de produkter eller delar som omfattas av garantin och som visar sig inte uppfylla kraven eller vara defekta.

Fraktkostnaderna ersätts på grundval av det fakturerade priset och returfraktkostnaderna ersätts mot uppvisande av kvitto.

Återbetalningar, utbyten eller reparationer av produkter som anses vara icke-överensstämmande eller defekta kommer att göras så snart som möjligt och senast inom 30 dagar efter det att säljaren har upptäckt icke-överensstämmelsen eller det dolda felet. Återbetalningen kan ske genom banköverföring eller check.

Säljaren ska inte hållas ansvarig i följande fall

bristande överensstämmelse med lagstiftningen i det land där produkterna levereras, vilket det åligger kunden att kontrollera,
i händelse av missbruk, yrkesmässig användning, försummelse eller bristande underhåll från kundens sida, samt i händelse av normalt slitage av produkten, olyckshändelse eller force majeure.
De fotografier och den grafik som presenteras på webbplatsen är inte avtalsenliga och säljaren ansvarar inte för dem.

Säljarens garanti är under alla omständigheter begränsad till utbyte eller återbetalning av produkter som inte överensstämmer med kraven eller som har en defekt.

ARTIKEL 9 – Personuppgifter

Kunden informeras om att insamlingen av hans/hennes personuppgifter är nödvändig för säljarens försäljning av produkterna samt för överföring av dem till tredje part i syfte att leverera produkterna. Dessa personuppgifter samlas in enbart för att kunna genomföra försäljningsavtalet.

9.1 Insamling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in på webbplatsen yankeeclocks.se är följande

Beställning av produkter:

När kunden beställer produkter:

Namn, förnamn, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Betalning

När du betalar för de produkter som erbjuds på webbplatsen yankeeclocks.se registrerar webbplatsen finansiella uppgifter om kundens bankkonto eller kreditkort.

9.2 Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter används av säljaren och dess medkontrahenter för att genomföra avtalet och för att säkerställa att försäljningen och leveransen av produkterna sker på ett effektivt sätt.

Kategorin/kategorierna av medkontrahenter är :

Leverantörer av transportmedel

Leverantörer av betalningsinstitut

9.3 Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige är säljaren, i den mening som avses i den Svenska dataskyddslagen och, från och med den 25 maj 2018, i förordning 2016/679 om skydd av personuppgifter.

9.4 begränsning av behandlingen

Om kunden inte ger sitt uttryckliga samtycke får hans personuppgifter inte användas i reklam- eller marknadsföringssyfte.

9.5 Lagringstid för uppgifter

Säljaren ska bevara de uppgifter som samlats in på detta sätt under en period på fem år, vilket täcker preskriptionstiden för det tillämpliga avtalsrättsliga skadeståndsansvaret.

9.6 Säkerhet och sekretess

Säljaren tillämpar organisatoriska, tekniska, mjukvaru- och fysiska digitala säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot ändring, förstörelse och obehörig åtkomst. Det bör dock noteras att Internet inte är en helt säker miljö och att säljaren inte kan garantera säkerheten vid överföring eller lagring av information på Internet.

 

9.7 Genomförande av kundernas och användarnas rättigheter

I enlighet med de bestämmelser som gäller för personuppgifter har kunder och användare av webbplatsen yankeeclocks.se följande rättigheter:

De kan uppdatera eller radera sina uppgifter på följande sätt:

De har en kontaktsida där de kan informera skaparen av webbplatsen om att deras personuppgifter ska raderas.

De kan radera sitt konto genom att skriva till den e-postadress som anges i artikel 9.3 ”Personuppgiftsansvarig”.
De kan utöva sin rätt till tillgång till sina personuppgifter genom att skriva till den adress som anges i artikel 9.3 ”Personuppgiftsansvarig”.
Om de personuppgifter som säljaren innehar är felaktiga kan de begära att informationen uppdateras genom att skriva till den adress som anges i artikel 9.3 ”Personuppgiftsansvarig”.
De kan begära att deras personuppgifter raderas, i enlighet med gällande dataskyddslagar, genom att skriva till den adress som anges i artikel 9.3 ”Personuppgiftsansvarig”.
De kan också begära att uppgifter som säljaren innehar överförs till en annan tjänsteleverantör.
Slutligen kan de invända mot att säljaren behandlar deras uppgifter.

Dessa rättigheter kan, så länge de inte motsätter sig syftet med behandlingen, utövas genom att skicka en begäran per post eller e-post till den personuppgiftsansvarige vars kontaktuppgifter anges ovan.

Den personuppgiftsansvarige ska svara inom högst en månad.

Om kundens begäran avslås ska detta motiveras.

Kunden informeras om att han/hon kan lämna in ett klagomål till CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) eller hänskjuta ärendet till en rättslig myndighet om han/hon nekas.

Kunden kan bli ombedd att kryssa i en ruta där han godkänner att få informations- och reklammejl från säljaren. Han har alltid möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta säljaren (kontaktuppgifter ovan) eller genom att följa länken för avregistrering.

ARTIKEL 10 – Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen yankeeclocks.se är säljarens och dess partners egendom och skyddas av fransk och internationell lagstiftning om immateriella rättigheter.

Det är strängt förbjudet att helt eller delvis reproducera detta innehåll, vilket kan utgöra ett brott mot upphovsrätten.

ARTIKEL 11 – Tillämplig lag – Språk

Dessa allmänna villkor och den verksamhet som följer av dem regleras av och omfattas av fransk lag.

Dessa allmänna villkor är skrivna på Svenska. Om de är översatta till ett eller flera främmande språk ska endast den Svenska texten anses vara giltig i händelse av en tvist.

ARTIKEL 12 – Tvister

Vid eventuella klagomål kan du kontakta kundtjänsten på säljarens postadress eller e-postadress som anges i ARTIKEL 1 i dessa allmänna villkor.

Kunden informeras om att han i händelse av en tvist under alla omständigheter kan använda sig av konventionell medling, av de befintliga branschvisa medlingsorganen eller av någon annan alternativ metod för tvistlösning (t.ex. förlikning).

I detta fall är den utsedda medlaren

_______________

_______________

_______________

E-post : _______________.

Kunden informeras också om att han eller hon också kan vända sig till plattformen för tvistlösning online (RLL): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show.

Alla tvister som uppstår i samband med köp- och försäljningstransaktioner som genomförs med tillämpning av dessa allmänna villkor och som inte har lösts i godo av säljaren eller genom medling, ska hänskjutas till behöriga domstolar i enlighet med allmän lag.